مديريت نرم افزار مشاور املاک سرو

خلاصه
1397/05/02

مديريت نرم افزار با استفاده اين گزينه مي توان تنظيمات ظاهر نرم افزار، زمان پشتيبان گيري، نوع پشتيبان گيري، تصوير پشت زمينه را تنظيم نماييد.

مديريت نرم افزار مشاور املاک سرو


با استفاده اين گزينه کاربران محترم  مي توانند تنظيمات ظاهر نرم افزارمشاور املاک سرو  و

 ، زمان پشتيبان گيري، نوع پشتيبان گيري، تصوير پشت زمينه و... را تنظيم نماييد.

 

برای خرید نرم افزار مشاور املاک کلیک کنید