نرخ مالیات بر ارزش افزوده کلیه سال ها

خلاصه
1397/04/29

نرخ مالیات و عوارض کلیه سال ها به ترتیب به صورت زیر می باشد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 تا سال 1394

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کلیه سال ها


نرخ مالیات و عوارض کلیه سال ها به ترتیب به صورت زیر می باشد:

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 تا سال 1389 جمعا 3 درصد می باشد

نرخ مالیات: یک و نیم درصد(1.5)
نرخ عوارض: یک ونیم درصد (1.5)
جمعا: 3 درصد
نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 1390 جمع 4 درصد می باشد
نرخ مالیات: 2.2 درصد
نرخ عوارض: 1.8 درصد
جمعا: 4 درصد

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 1391 جمعا 5 درصد

نرخ مالیات: 2.9 درصد
نرخ عوارض: 2.1 درصد
جمعا: 5 درصد

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 1392 جمعا 6 درصد

نرخ مالیات: 3.6 درصد
نرخ عوارض: 2.4 درصد
جمعا: 6 درصد

نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 1393 جمعا 8 درصد

نرخ مالیات: 5.3 درصد
نرخ عوارض: 2.7 درصد
 جمعا: 8 درصد
نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 1394 جمعا 9 درصد

نرخ مالیات: 6 درصد
نرخ عوارض: 3 درصد
جمعا: 9 درصد

برای خرید نرم افزار صندوق مکانیزه املاک کلیک کنید