ثبت درآمدهای خیریه در نرم افزار

خلاصه
1397/04/27

ثبت درآمدهای خیریه ثبت خمس، تاج گل، تفت، خمس، صندوق صدقات .واریز مبلغ درآمد به حساب صندوق و یا بانک قابلیت افزودن یک نوع درآمد ایجاد سند خودکار حسابداری

ثبت درآمد های خیریه در نرم افزار


ثبت خمس، تاج گل، تفت، خمس، صندوق صدقات و...
واریز مبلغ درآمد به حساب صندوق و یا بانک
قابلیت افزودن یک نوع درآمد
ایجاد سند خودکار حسابداری

فرم ثبت درآمدهای خیریه
فرم ثبت هزینه
 ثبت هزینه های خیریه
ثبت هزینه های آب، برق، گاز، تلفن و...
برداشت مبلغ هزینه از حساب صندوق و یا بانک
ایجاد خودکار سند حسابداری
قابلیت افزودن یک نوع هزینه و اتصال به یک دفتر


 فرم ثبت هزینه های خیریه
 فرم گروه بندی کالاها
گروه بندی کالا
گروه بندی به سبک ویندوز
ایجاد n گروه تودر تو
گروه بندی درختی
گروه بندی ساده و راحت

فرم گروه بندی کالا

 

برای خرید نرم افزار خیریه اینجا کلیک کنید