دریافت و پرداخت وجوه نقدی در نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/04/17

هرگاه شخصی به صندوق یا بانک موسسه مبلغی را واریز کند خزانه دار موسسه ملزم است این رویداد مالی را با استفاده از فرم «دریافت وجه» ثبت نماید

دریافت و پرداخت وجوه نقدی در نرم افزار مدیریت خیریه سرو


هرگاه شخصی به صندوق یا بانک موسسه مبلغی را واریز کند خزانه دار موسسه ملزم است این رویداد مالی را با استفاده از فرم «دریافت وجه» ثبت نماید به این عمل «دریافت وجه نقد» می گویند. هرگاه  وجه نقدی از بانک یا موسسه به  یک شخص پرداخت شود خزانه دار موسسه ملزم است این رویداد مالی را با استفاده از فرم «پرداخت وجه» ثبت نماید که به این عمل «پرداخت وجه» می گویند.
دریافت پرداخت وجه تنها مربوط به وجوه نقدی نمی باشد؛ گاهی اوقات پیش می آید که ما موسسه به شخصی مبلغی را بصورت نقد یا چک پرداخت می کند بنابراین حسابدار هم چک و هم وجه نقد را با ثبت نماید.
فرم دریافت و پرداخت وجه به شما کمک می کند تا یک نفر را بدهکار و یا اینکه بستانکار کنید. همچنین می توانید گزارش ریز دریافت و پرداخت هایی که به این شخص داده اید را چاپ کنید و یا اینکه جمع دریافت ها یا پرداخت هایی که به این شخص داده اید را مشاهده نمایید.

 

برای توضیحات بیشتر و خرید نرم افزار خیریه سرو کلیک کنید