صندوق مکانیزه برای نمایشگاه اتومبیل

خلاصه
1397/04/16

صندوق مکانیزه برای نمایشگاه اتومبیل امروزه نمایشگاه های اتومبیل یا به زبان ساده تر همان اتوگالری ها برای صدور و چاپ صورتحساب ها فروش

صندوق مکانیزه برای نمایشگاه اتومبیل


مقدمه
امروزه نمایشگاه های اتومبیل یا به زبان ساده تر همان اتوگالری ها برای صدور و چاپ صورتحساب ها فروش، خرید، ارسال صورت معاملات فصلی، تولید فایل الکترونیکی گزارش سه ماهه مطابق ماده 169 مکرر نیاز به نرم افزار صندوق مکانیزه دارند. نمایشگاه های اتومبیل با استفاده از این نرم افزارهای می توانند گزارشات لازم را برای اداره دارایی تهیه نمایند. نمایشگاه داران نیاز به نرم افزارهایی دارند که مورد تایید اداره دارایی باشد.
اگر می خواهید یک نرم افزار صندوق مکانیزه ویژه نمایشگاه های اتومبیل که مورد تایید اداره دارایی باشد می توانید نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو را خریداری نمایید. نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل که ویژه صنف نمایشگاه داران می باشد تمامی قابلیت های موردنیاز جهت ارائه به اداره دارایی را دارد. با استفاده از این نرم افزار به راحتی می توانید کلیه قابلیت های موردتایید سازمان امورمالیاتی کشور را داشته باشید.
برای خرید نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه خودرو روی لینک زیر کلیک نمایید.


خرید نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل