ضد ویروس اسکن

خلاصه
1397/08/06

ضد ویروس اسکن این نرم افزار که محصولی از شرکت مک آفی است ، ویروس های شناخته و ناشناخته در حافظه و دیسک را جست و جو می کند

ضد ویروس اسکن


این نرم افزار که محصولی از شرکت مک آفی است ، ویروس های شناخته و ناشناخته در حافظه و دیسک را جست و جو می کند. در بیشتر اوقات آن ها را از بین می برد و پرونده های آلوده و ناحیه سیستم را به طور کامل ترمیم می کند. برای کار با ضد ویروس، آن را به شکل زیر نصب می کنیم.
1-    یک راهنما تولید می کنیم.
Md/macafee                                                                                 
Cd/macafee                                                                                  
2-دیسک حاوی ضد ویروس را در دستگاه A قرار می دهیم و پرونده های آن را در راهنمای فوق، ذخیره می کنیم:
                                                                                      COPP A : .**
3-پرونده های موجود در راهنما را از فشردگی خارج می کنیم:
Pkunzip*.zip                                                                                           
4-برنامه های آن را بررسی می کنیم تا از ویروس عاری باشند:
Validate.exe                                                                                            
5- تعداد پرونده با پسورد txt همراه ضد ویروس است که حاوی اطلاعات مهمی در مورد ضد ویروس و نحوه کار کردن با آن است. پرونده ها را به کمک دستور type مطالعه می کنیم. برای مثال، فرمان زیر را اجرا می کنیم:
Type scan. Txt/ more                                                                              
ضد ویروس حاوی چندین برنامه است که کار کشف و ترمیم دیسک های آلوده را به عهده دارند.