دانلود کد پیدا نمودن تعداد تکرار یک حرف یا کاراکتر در یک جمله با زبان c

این پروژه یک سورس کد پیدا کردن تعداد تکرار یک حرف یا کاراکتر در یک جمله وارد شده توسط کاربر می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی یا زبان c نوشته شده است.
قیمت:25,000 تومان

دانلود کد پیدا نمودن تعداد تکرار یک حرف یا کاراکتر در یک جمله با زبان c


این پروژه یک سورس کد پیدا کردن تعداد تکرار یک حرف یا کاراکتر در یک جمله وارد شده توسط کاربر می باشد. این برنامه با استفاده از زبان برنامه نوسی سی یا زبان c نوشته شده است.
پس از اینکه کاربر برنامه را اجرا کرد از او خواسته می شود که یک جمله را وارد نموده و سپس از او خواسته می شود که یک کاراکتر وارد نماید  سپس برنامه در خروجی و بر روی مانیتور نمایش می دهد مشخص می کند که آن کاراکتر که کاربر وارد کرده چندبار در آن جمله تکرار شده است. این پروژه با زبان برنامه نوسی سی یا زبان همان زبان c نوشته شده است.
پس از خرید لینک دانلود نمایش داده می شود.