گزارش به روزرسانی شماره 27 نرم افزارچاپ قولنامه سرو

خلاصه
1398/05/06

نرم افزار چاپ قولنامه مشاور سرو به نسخه بیست و هفت یا 27 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قولنامه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند


گزارش به روزرسانی شماره 27 نرم افزارچاپ قولنامه سرو
نرم افزار چاپ قولنامه مشاور سرو به نسخه بیست و هفت  یا 27 به روز رسانی شده است
. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار چاپ قولنامه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 27 نرم افزار چاپ قولنامه مشاور سرو عبارتند از:
* امکان افزودن قدرالسهم به فرم مبایعه نامه
* امکان افزودن کدملی وکیل، محل صدور وکیل،تلفن آدرس وکیل در مبایعه نامه
* امکان ذخیره اطلاعات اشخاص در مبایعه نامه
* امکان استفاده مجدد از اطلاعات اشخاص در مبایعه نامه
* امکان افزودن قدرالسهم به فرم اجاره نامه
* امکان افزودن کدملی وکیل، محل صدور وکیل،تلفن آدرس وکیل در اجاره نامه
* امکان ذخیره اطلاعات اشخاص در اجاره نامه
* امکان استفاده مجدد از اطلاعات اشخاص در اجاره نامه
* افزودن بارکد qr به بندهای پایانی به جدول اجاره نامه
* افزودن بارکد qr به بندهای پایانی به جدول مبایعه نامه
* بازشدن یک قولنامه با دوبارکلیک روی آن در فرم لیست اجاره نامه ها
* بازشدن یک قولنامه با دوبارکلیک روی آن در فرم لیست مبایعه نامه ها
* نمایش قولنامه ها در لیست اجاره نامه بصورت نزولی(آخرین اولین باشد)
* نمایش قولنامه ها در لیست مبایعه نامه بصورت نزولی(آخرین اولین باشد)
* حفظ موقعیت های استان،شهر،نام مشاور املاک و غیره در فرم ثبت مبایعه نامه
* حفظ موقعیت های استان،شهر،نام مشاور املاک و غیره در فرم ثبت اجاره نامه
* درج خلاصه اطلاعات ملک و خریداران و فروشندگان در پایان مبایعه نامه
* درج خلاصه اطلاعات ملک و موجرین و مستاجرین در پایان اجاره نامه