شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز

فروش: 09130193010

پشتیبانی: 09130193010

ثابت: 34529279-031

کانال تلگرامی: aralborz@

ارسال آنلاین پیام

پیگیری پیام

مقالات

دسته بندی مقالات
نحوه حذف شیوه های پرداخت پیش پرداخت یا رهن در اجاره نامه نحوه حذف شیوه های پرداخت پیش پرداخت یا رهن در اجاره نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،حالا می خواهم یک قولنامه اجاره را بنویسم، در قسمت ماده سه و چهار می خواهم چندین شیوه پرداخت را که برای پیش پرداخت ها(رهن یا ودیعه)

1397/09/21
نحوه حذف شیوه های پرداخت اجاره بها در اجاره نامه نحوه حذف شیوه های پرداخت اجاره بها در اجاره نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،حالا می خواهم یک قولنامه اجاره را بنویسم، در قسمت ماده سه و چهار می خواهم چندین شیوه پرداخت را که به لیست اضافه کرده ام را حذف کنم

1397/09/21
ثبت شیوه های پرداخت پیش پرداخت  ها یا رهن در اجاره نامه ثبت شیوه های پرداخت پیش پرداخت ها یا رهن در اجاره نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،حالا می خواهم یک قولنامه اجاره نامه را بنویسم، در قسمت ماده سه و چهار می خواهم چندین شیوه پرداخت برای پیش پرداخت(قسمت اول ماده) را

1397/09/21
ثبت شیوه های پرداخت اجاره بها در اجاره نامه ثبت شیوه های پرداخت اجاره بها در اجاره نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،حالا می خواهم یک قولنامه اجاره را بنویسم، در قسمت ماده سه و چهار می خواهم چندین شیوه پرداخت برای اجاره بها را وارد کنم چگونه باید

1397/09/21
ویرایش یک شخص در مبایعه نامه ویرایش یک شخص در مبایعه نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،حالا می خواهم یک قولنامه مبایعه نامه را بنویسم، در قسمت ماده یک، یک شخص(یک خریدار یا فروشنده) را اضافه کرده ام،حالا می خواهم آن را

1397/09/20
ویرایش یک شخص در اجاره نامه ویرایش یک شخص در اجاره نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،حالا می خواهم یک قولنامه اجاره نامه را بنویسم، در قسمت ماده یک، یک شخص(یک موجر یا مستاجر) را اضافه کرده ام،حالا می خواهم آن را ویر

1397/09/20
حذف یک شخص در مبایعه نامه حذف یک شخص در مبایعه نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،حالا می خواهم یک قولنامه مبایعه نامه را بنویسم، در قسمت ماده یک، یک شخص(یک خریدار یا فروشنده) را اضافه کرده ام،حالا می خواهم آن را

1397/09/20
حذف یک شخص در اجاره نامه حذف یک شخص در اجاره نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،حالا می خواهم یک قولنامه اجاره نامه را بنویسم، در قسمت ماده یک، یک شخص(یک موجر یا مستاجر) را اضافه کرده ام،حالا می خواهم آن را حذف

1397/09/20
افزودن وصی برای خریدار یا فروشنده قرارداد در مبایعه نامه افزودن وصی برای خریدار یا فروشنده قرارداد در مبایعه نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،حالا می خواهم یک قولنامه مبایعه نامه را بنویسم، در قسمت ماده یک، باید برای هر یک از طرفین(خریدار یا فروشنده) قرارداد یک وصی را وا

1397/09/18
افزودن وصی برای موجر یا مستاجر قرارداد در اجاره نامه افزودن وصی برای موجر یا مستاجر قرارداد در اجاره نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،در قسمت ماده یک، باید برای هر یک از طرفین(موجرین یا مستاجرین) قرارداد یک وصی را وارد قولنامه کنم، برای اینکار باید چه کاری انجام

1397/09/18
افزودن قیوم برای خریدار یا فروشنده قرارداد در مبایعه نامه افزودن قیوم برای خریدار یا فروشنده قرارداد در مبایعه نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،حالا می خواهم یک قولنامه مبایعه نامه را بنویسم، در قسمت ماده یک، باید برای هر یک از طرفین(خریدار یا فروشنده) قرارداد یک قیوم را و

1397/09/18
افزودن قیوم برای موجر یا مستاجر قرارداد در اجاره نامه افزودن قیوم برای موجر یا مستاجر قرارداد در اجاره نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،در بخش ماده یک، می بایست برای هر یک از طرفین(موجرین یا مستاجرین) قرارداد یک قیوم را وارد قولنامه کنم، برای اینکار باید چه کاری ان

1397/09/18
افزودن طرفین قرارداد در مبایعه نامه افزودن طرفین قرارداد در مبایعه نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،در قسمت ماده یک، باید طرفین قرارداد را وارد قولنامه کنم، برای اینکار باید چه کاری انجام دهم و از کجا باید اقدام کنم؟

1397/09/17
افزودن وکیل برای موجر یا مستاجر قرارداد در اجاره نامه افزودن وکیل برای موجر یا مستاجر قرارداد در اجاره نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،در قسمت ماده یک، باید برای هر یک از طرفین(موجرین یا مستاجرین) قرارداد یک وکیل را وارد قولنامه کنم، برای اینکار باید چه کاری انجام

1397/09/17
افزودن وکیل برای خریدار یا فروشنده قرارداد در مبایعه نامه افزودن وکیل برای خریدار یا فروشنده قرارداد در مبایعه نامه

من از نرم افزار چاپ قولنامه سرو استفاده میکنم،در قسمت ماده یک، باید برای هر یک از طرفین(خریداران و فروشندگان) قرارداد یک وکیل را وارد قولنامه کنم، برای اینکار باید چه کاری انج

1397/09/17
  •